کارگاه یک روزه شخصیت‌شناسی دیسک

کارگاه یک روزه برای پی بردن به مدل رفتاری DISC

کارگاه یک روزه شخصیت‌شناسی دیسک

کارگاه یک روزه دوره رفتار شناسی دیسک

مدرس: دکتر جلال مسلمان یزدی

محل برگزاری: کرمان، موسسه روشنگران راه زندگی

تاریخ: جمعه 23 مهر 1400