دوره مذاکره و زبان بدن در جزیره کیش

دوره مذاکره و زبان بدن در جزیره کیش

کارگاه دانشگاه الزهرا

کارگاه دانشگاه الزهرا

کارگاه الگوی رفتاری DISC کرمان

کارگاه الگوی رفتاری DISC کرمان

دوره "مدیریت کاربردی" در نژادفلاح کرج

دوره "مدیریت کاربردی" در نژادفلاح کرج

کلاس "شخصیت شناسی" مدیران پریمیوم موسسه روشنگران

کلاس "شخصیت شناسی" مدیران پریمیوم موسسه روشنگران

دوره "هوش هیجانی" موسسه روشنگران راه زندگی

دوره "هوش هیجانی" موسسه روشنگران راه زندگی

دوره "حال خوب" کرمان

دوره "حال خوب" کرمان

دوره "حال خوب" روشنگران

دوره "حال خوب" روشنگران

ماژول کوچینگ ماهان همدان

ماژول کوچینگ ماهان همدان

پشت صحنه ضبط برنامه "فرزندپروری"

پشت صحنه ضبط برنامه "فرزندپروری"

پشت صحنه ضبط "30 اصل موفقیت"

پشت صحنه ضبط "30 اصل موفقیت"

مدرسه کسب و کار توما

مدرسه کسب و کار توما